TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ban lãnh đạo Phòng
Ban lãnh đạo Phòng

TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Nguyễn Trung Nhân
Điện thoại: 0283.8940390 –  127
Email: nguyentrungnhan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách hoạt động chung của Phòng;
 • Trực tiếp chỉ đạo công tác tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch phát triển và cập nhật chương trình đào tạo;
 • Tham mưu cho BGH về chiến lược tuyển sinh, đào tạo, quy hoạch tuyển sinh, đào tạo của Trường;
 • Chủ trì biên soạn các văn bản liên quan đến đào tạo (bậc ĐH và dưới ĐH);
 • Thành viên Ban chỉ đạo kiểm định chương trình, kiểm định trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Phạm Trần Bích Thuận
Điện thoại: 0283.8940390 –  177
Email: phamtranbichthuan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách công tác lập thời khóa biểu toàn trường;
 • Quản lý các lớp học phần;
 • Bố trí và quản lý phòng học tại cơ sở chính;
 • Chủ trì biên soạn Sổ tay sinh viên, Niên giám;
 • Lập Kế hoạch đăng ký học phần, Kế hoạch thi học kỳ, kế hoạch học quân sự, kế hoạch giáo dục định hướng;
 • Phụ trách quản lý về chương trình đào tạo;
 • Kiểm tra kế hoạch giảng viên toàn trường;
 • Phụ trách công tác cải tiến PP giảng dạy; E-Learning;
 • Phụ trách công tác hỗ trợ các đơn vị liên quan trong kiểm định chất lượng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Trần Thị Mộng Loan
Điện thoại: 0283.8940390 –  126
Email: tranthimongloan@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Ký bảng điểm cho SV khóa cũ;
 • Phụ trách công tác thi và xét tốt nghiệp;
 • Phụ trách công tác chỉnh sửa thông tin sinh viên;
 • Phụ trách công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ;
 • Phụ trách công tác xác minh văn bằng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

ThS. Trần Thị Huế Chi
Điện thoại: 0283.8940390 –  177
Email: tranthihuechi@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách công tác soạn thảo các quy chế, quy định;
 • Phụ trách các công việc: học bổng, cảnh báo, đình chỉ học tập, cho học lại, chuyển trường, chuyển khóa, chuyển ngành;
 • Phụ trách công tác liên kết đào tạo ngoài trường; đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng;
 • Phụ trách công tác chỉnh sửa điểm, chuyển điểm;
 • Phụ trách công tác hợp đồng giảng viên thỉnh giảng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.
Đơn vị liên kết