TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Ban lãnh đạo Phòng
Ban lãnh đạo Phòng

TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Nguyễn Trung Nhân
Điện thoại: 0283.8940390 –  127
Email: nguyentrungnhan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách hoạt động chung của Phòng;
 • Trực tiếp phụ trách công tác lập kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo, kế hoạch phát triển và cập nhật chương trình đào tạo;
 • Tham mưu cho BGH về chiến lược đào tạo, quy hoạch đào tạo của Trường;
 • Chủ trì biên soạn các văn bản liên quan đến đào tạo (bậc ĐH và dưới ĐH);
 • Tham gia xét tuyển giảng viên.

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Phạm Trần Bích Thuận
Điện thoại: 0283.8940390 –  129
Email: phamtranbichthuan@iuh.edu.vn

Mảng công việc phụ trách:

 • Phụ trách và chỉ đạo lập thời khóa biểu toàn trường;
 • Quản lý các lớp học phần;
 • Bố trí và quản lý phòng học tại cơ sở chính;
 • Thành viên ban chỉ đạo đánh giá chương trình theo chuẩn AUN của trường;
 • Chủ trì biên soạn Sổ tay sinh viên, Niên giám, Giáo dục định hướng;
 • Lập Kế hoạch đăng ký học phần, Kế hoạch thi học kỳ, kế hoạch học quân sự, kế hoạch giáo dục định hướng;
 • Chuyên quản học vụ cơ sở Thanh hóa, Phân hiệu Quảng Ngãi;
 • Phụ trách quản lý về chương trình đào tạo;
 • Kiểm tra kế hoạch giảng viên toàn trường;
 • Xử lý các học vụ.

ThS. Trần Thị Mộng Loan
Điện thoại: 0283.8940390 –  126
Email: tranthimongloan@iuh.edu.vn
Mảng công việc phụ trách:

 • Trực tiếp điều hành công tác nghiệp vụ tuyển sinh: tư vấn tuyển sinh, quản lý hồ sơ, soạn Quyết định của Hội đồng tuyển sinh và các ban của Hội đồng; soạn Quyết định trúng tuyển, trúng tuyển nhập học;
 • Phụ trách xét và ra quyết định học bổng, ra quyết định đình chỉ học tập, cho học lại, chuyển trường, chuyển khóa, chuyển ngành;
 • Phụ trách công tác thi và xét tốt nghiệp;
 • Phụ trách công tác xác minh văn bằng;
 • Phụ trách công tác hợp đồng giảng viên thỉnh giảng;
 • Phụ trách công tác chuyển điểm tốt nghiệp cho sinh viên chuyển bậc đào tạo từ hệ tín chỉ sang hệ niên chế;
 • Phụ trách công tác chỉnh sửa thông tin sinh viên
 • Phụ trách công tác xếp lớp đầu năm.
 • Phụ trách quản lý các lớp liên kết đào tạo ngoài trường, ngăn hạn, bồi dưỡng.
 • Phụ trách công tác in ấn văn bằng, chứng chỉ.
Đơn vị liên kết