TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Danh sách sinh viên được cấp học bổng học kỳ 2 năm học 2018-2019
18/09/2019

1./ Danh sách SV được cấp học bổng hk2 2018-2019 bậc Đại học (loại xuất sắc và loại giỏi) tải về

2./ Danh sách SV được cấp học bổng hk2 2018-2019 bậc Cao đẳng (loại xuất sắc và loại giỏi) tải về

3./ Danh sách SV được cấp học bổng hk2 2018-2019 cơ sở Quảng Ngãi (loại xuất sắc và loại giỏi) tải về

Đơn vị liên kết