TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt tháng 12 năm 2019 và xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2020
13/08/2019

Xem chi tiết thông báo Kế hoạch thi tốt nghiệp hệ niên chế đợt tháng 12 năm 2019 và xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2020 tại đây

Đơn vị liên kết