TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Học bổng Học kỳ 1 năm học 2017 – 2018
10/05/2018

1 – Danh sách sinh viên Đại học đạt loại Xuất sắc (Tải về)

2 – Danh sách sinh viên Đại học đạt loại Giỏi (Tải về)

3 – Danh sách sinh viên Cao đẳng chuyên nghiệp đạt loại Giỏi (Tải về)

4 – Danh sách sinh viên Cao đẳng nghề (Tải về)

5 – Danh sách bổ sung (tải về)

Đơn vị liên kết