TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Tiến độ đào tạo
Tiến độ đào tạo

1 – Tiến độ đào tạo năm học 2018 – 2019 (tải về)

2 – Tiến độ đào tạo năm học 2017 – 2018 (tải về)

Đơn vị liên kết