ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Nhân sự Phòng
Nhân sự Phòng

Tổ Quản lý học vụ

Đỗ Thị Mai Trinh
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: dothimaitrinh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Phát bằng Tốt nghiệp cho sinh viên;
 • Giải quyết học vụ;
 • Lưu trữ Niên giám, Giáo dục định hướng, Sổ tay sinh viên;
 • Nhận và trả hồ sơ xin cấp GCN thay bằng mất;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Nguyễn Thị Mỹ Quyên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthimyquyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Làm công tác chuyển điểm cho sinh viên toàn trường;
 • Kiểm tra và lưu trữ bảng điểm toàn trường;
 • Kiểm tra, trình ký văn bằng tốt nghiệp;
 • Giải quyết học vụ các Phân hiệu, Cơ sở, quản lý điểm các lớp liên kết Quốc tế đã tốt nghiệp;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thanh toán lệ phí chứng chỉ Tin học, Anh văn, GDTC, GDQP, lệ phí bằng tốt nghiệp;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Nguyễn Thị Liên
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: nguyenthilien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Lưu trữ quyết định và danh sách tốt nghiệp, danh sách trúng tuyển, công văn, quyết định;
 • Trình ký và nhận các văn bản liên quan đến Phòng Đào tạo;
 • Biên bản họp phòng;
 • Dự trù văn phòng phẩm;
 • Gửi công văn, quyết định cho các cơ sở và các tổ chức cá nhân ngoài trường;
 • Quản lý hộp thư điện tử của Phòng;
 • Thanh toán các khoản chi cho công tác tư vấn tuyển sinh, văn phòng phẩm;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Viên Thị Thủy
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: vienthithuy@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Nhận đơn và soạn thảo các quyết định tiếp tục học tập, nghỉ học tạm thời, thôi học, chuyển bậc;
 • Chuyển lớp học phần;
 • Chuyển trạng thái các lớp học phần;
 • In giấy chứng nhận hoàn thành chương trình;
 • Quản lý sinh viên hệ Chất lượng cao;
 • Xác minh văn bằng;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Trịnh Thị Hồng Phương
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 525
Email: trinhthihongphuong@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • In chứng chỉ Quốc phòng – Thể chất cho sinh viên toàn trường;
 • Nhận đơn và soạn thảo các quyết định chuyển ngành, chuyển trường;
 • Chỉnh sửa điểm;
 • Quản lý và lưu trữ hồ sơ của hệ GDTX từ khoa KHCB chuyển về P.ĐT;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Phạm Thị Huyền Cầm
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: phamthihuyencam@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Thực hiện công tác thống kê, báo cáo kết quả học tập, tỷ lệ bỏ học, cảnh báo;
 • Tổng hợp, phân tích số liệu phục vụ cho công tác quản lý của phòng;
 • Thu thập, tổng hợp minh chứng phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Bửu Thị Loan
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: buuthiloan@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Lưu trữ hồ sơ, minh chứng phục vụ kiểm định;
 • Tham mưu cho lãnh đạo phòng trong công tác soạn thảo văn bản hành chính, quy chế, quy định do phòng Đào tạo trình;
 • Hỗ trợ in chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – an ninh; chứng chỉ Giáo dục thể chất.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Tổ Quản lý phần mềm

Ông Kiều Đức Huynh
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: kieuduchuynh@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Xử lý dữ liệu tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo: Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng;
 • In giấy báo nhập học các hệ đào tạo;
 • Tham gia xây dựng Đề án tuyển sinh hàng năm;
 • Tham gia công tác xác chỉ tiêu tuyển sinh Đại học;
 • Quản lý website tuyển sinh;
 • Thiết kế back-roof cho các gian hàng, standee, thông tin tuyển sinh;
 • Lập Báo cáo công tác tuyển sinh cho các Bộ, Ngành liên quan;
 • Lập Báo cáo thống kê năm học cho các Bộ, Ngành liên quan;
 • Báo cáo số liệu thống kê phục vụ cho công việc chung toàn trường;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng phòng phân công.

Ông Đỗ Minh Ngọc
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: dominhngoc@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Bố trí phòng học, phòng thi tại cơ sở chính;
 • Tham mưu công tác phát triển phòng học;
 • In văn bằng tốt nghiệp tất cả các bậc, hệ;
 • In chứng chỉ tin học, ngoại ngữ. các chứng chỉ, chứng nhận khác do nhà trường cấp;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Bà Huỳnh Thị Yến Tuyết
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: huynhthiyentuyet@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Đầu mối triển khai và khai thác phần mềm đào tạo;
 • Cung cấp số liệu phục vụ báo cáo thống kê đào tạo;
 • Hỗ trợ xử lý nghiệp vụ đào tạo ở cơ sở chính và các cơ sở;
 • Quản lý fangage học vụ;
 • Định kỳ (theo học kỳ và năm học) thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của BLĐ phòng: Lập danh sách Buộc thôi học, Cảnh báo kết quả học tập;
 • Tổng hợp và phân tích số liệu kết quả học tập của các ĐVĐT; Khóa điểm;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Ông Nguyễn Xuân Mãi
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 129
Email: nguyenxuanmai@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Quản lý website:
  • Website Quản lý Đào tạo;
  • Website xem Kết quả học tập;
  • Website Phiếu thăm dò;
 • Quản lý fanpage tuyển sinh, Group tuyển sinh;
 • Định kỳ (theo học kỳ và năm học) thực hiện nhiệm vụ: Lưu back-up kết quả học tập toàn trường;
 • Hỗ trợ cấp phòng học, phòng thi; – Hỗ trợ xử lý số liệu tuyển sinh, học vụ;
 • Hỗ trợ trợ biên soạn niên giám, chương trình khung.
 • Hỗ trợ công tác triển khai E-learing;
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Trần Thị Thu Hương
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: tranthithuhuong@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Dự thảo, xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung các quy định, quy chế liên quan đến tuyển sinh, đào tạo, quản lý đào tạo theo mảng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
 • Dự thảo các văn bản liên quan đến công tác tuyển sinh đại học, mở ngành đào tạo, cấp văn bằng – chứng chỉ, cấp học bổng, khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong học tập, công tác tổ chức bế giảng và phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, các thông báo đóng học phí và đăng ký học phần, các văn bản liên quan đến xét tốt nghiệp, … và các văn bản hành chính khác của Phòng Đào tạo.
 • Tham gia công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung, cập nhật chương trình đào tạo theo nhiệm vụ được phân công.
 • Dự thảo, xây dựng các văn bản liên quan đến công tác buộc thôi học, cảnh báo và đình chỉ học tập đối với sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tham gia công tác kiểm tra Kế hoạch giảng viên năm học.
 • Hỗ trợ công tác tuyển sinh.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Tổ Quản lý Tuyển sinh

Ông Bùi Quốc Tiến
Chức vụ: Tổ trưởng
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: buiquoctien@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Liên hệ các Sở giáo dục, Trường THPT và các cơ quan tổ chức sự kiện, Báo, Đài trong công tác tư vấn tuyển sinh;
 • Tham gia quản lý các lớp liên kết đào tạo ngoài trường;
 • Quản lý tài sản của Phòng;
 • Quản lý hồ sơ xét tuyển; quản lý và thanh toán các hợp đồng liên quan đến tư vấn tuyển sinh;
 • Hỗ trợ lập dự toán tài chính hàng năm;
 • Hỗ trợ lập kế hoạch tư vấn tuyển sinh hàng năm;
 • Hỗ trợ lập kế hoạch kinh phí tư vấn tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Trưởng phòng phân công.

Đỗ Thị Hải
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: dothihai@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhận và nhập dữ liệu hồ sơ xét tuyển, trúng tuyển;
 • Xác minh văn bằng hồ sơ tuyển sinh đầu vào;
 • Tổng hợp, báo cáo số liệu hồ sơ hằng năm;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Bà Trần Thị Huyền
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: tranthihuyen@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Tổng hợp và quyết toán các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Thu học phí học bổ sung kiến thức đầu vào khóa liên thông VLVH;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Bà Nguyễn Lê Thùy Trâm
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: nguyenlethuytram@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Kiểm tra, tổng hợp và quyết toán hồ sơ xét tuyển bán cho thí sinh;
 • In và trình ký Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.

Bà Trương Thị Mai Ly
Chức vụ: Chuyên viên
Điện thoại: 0283.8940390 – 187
Email: truongthimaily@iuh.edu.vn
Vị trí công việc:

 • Tư vấn tuyển sinh;
 • Nhập liệu các loại hồ sơ tuyển sinh;
 • Tổng hợp các báo cáo, trả lời các văn bản, email bằng tiếng Anh liên quan đến công tác đào tạo và xác minh văn bằng;
 • Hỗ trợ Lãnh đạo phòng trong công tác soạn thảo văn bản quy phạm nội bộ ;
 • Tham gia dự thảo, chỉnh sửa, bổ sung các quy chế, quy định, thông báo, kế hoạch, báo cáo… liên quan công tác đào tạo và công tác tuyển sinh;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phòng phân công.
Đơn vị liên kết