TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO
Quy chế học vụ
Quy chế học vụ
  1. Quy chế học vụ 2020 của trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (tải xuống)
  2. Quy chế học vụ 2017 của trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM (tải xuống)
  3. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (tải xuống)
  4. Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (tải xuống)
Đơn vị liên kết