TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG ĐÀO TẠO

QUY ĐỊNH VỀ DẠY – HỌC
ĐỐI VỚI ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

(Ban hành theo Quyết định số 1257/QĐ-ĐHCN ngày 04 tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh)
— Tóm tắt một số điều quan trọng —

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Văn bản này quy định về dạy và học trực tuyến đối với các môn học/học phần (sau đây gọi chung là học phần) thuộc các chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Trường/Nhà trường), bao gồm: những quy định chung; tổ chức và quản lý đào tạo; quyền hạn và trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan; tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm.
2. Quy định này áp dụng đối với các Phòng, Trung tâm chức năng, đơn vị đào tạo, giảng viên, học viên, sinh viên (sau đây gọi chung là người học) tham gia vào quá trình dạy và học trực tuyến tại Trường.

Điều 2. Một số định nghĩa

1. Dạy và học trực tuyến là hình thức dạy – học có sử dụng kết nối mạng internet để thực hiện việc giảng dạy và học tập. Qua đó người dạy và người học có thể tương tác với nhau thông qua hệ thống quản lý học tập LMS (Learning Management System) và các công cụ phục vụ cho giao tiếp trực tuyến; người học có thể tự học mọi lúc, mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa).
2. Học liệu điện tử là tập hợp các phương tiện điện tử phục vụ dạy và học, bao gồm: giáo trình, tài liệu tham khảo, bài kiểm tra đánh giá, bản trình chiếu, bảng dữ liệu, các tệp âm thanh, hình ảnh, video, bài giảng điện tử, phần mềm dạy học, thí nghiệm ảo.

Điều 3. Mục đích của dạy – học trực tuyến

1. Dạy và học trực tuyến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong dạy – học; giảm mật độ tập trung người học tại Trường; phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu và đáp ứng nhu cầu học tập mọi lúc, mọi nơi của người học.
2. Dạy và học trực tuyến được triển khai như một phương thức đào tạo chính, phù hợp với tình hình thực tế của Trường khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra nhằm giúp người học tiếp thu kiến thức, kỹ năng mà không phải đến giảng đường và vẫn đảm bảo kế hoạch giảng dạy theo tiến độ đào tạo đã được Nhà trường xây dựng, ban hành.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN

Điều 6. Đánh giá kết quả học tập

1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ từ chuyên cần đến kết quả học tập; đánh giá chuẩn đầu ra của học phần theo đúng quy định hiện hành của Nhà trường.
2. Người học được công nhận kết quả học tập của học phần được đào tạo trực tuyến khi có đầy đủ các cột điểm thường kỳ, giữa kỳ, cuối kỳ theo quy định của học phần.
3. Việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ của học phần được thực hiện khi người học thực hiện đầy đủ khối lượng học tập theo đề cương chi tiết học phần. Việc tổ chức kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ có thể thực hiện theo nhiều hình thức. Riêng đối với hình thức kiểm tra trực tuyến, Nhà trường cho phép tổ chức khi đơn vị đào tạo và các Phòng, Trung tâm chức năng có liên quan giám sát được hệ thống thi và kiểm tra trực tuyến đảm bảo trung thực, công bằng, khách quan theo yêu cầu chuẩn đầu ra của từng học phần trong chương trình đào tạo.
4. Nhà trường sẽ có quy định riêng về cách thức kiểm tra, đánh giá đối với các học phần được dạy – học trực tuyến.
5. Quá trình đánh giá kết quả học tập trực tuyến phải được lưu trữ để phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra.

Điều 7. Quy định khi tham gia lớp học trực tuyến

1. Người học phải tham gia đầy đủ các buổi học theo thời khoá biểu (không được tự ý nghỉ quá 20% số tiết theo Quy chế đào tạo hiện hành).
2. Người học phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu, dụng cụ học tập theo yêu cầu của từng môn học, vào học trước 5 phút để chuẩn bị máy tính cá nhân/điện thoại di động và đăng nhập tài khoản lớp học.
3. Tuyệt đối không cung cấp ID, pass và link lớp học cho người không liên quan và để người không liên quan tham gia tiết học.
4. Người học phải bật/tắt mic, camera khi tham gia học tùy theo yêu cầu của giảng viên; trang phục phải gọn gàng, chỉnh tề, tư thế ngồi học ngay ngắn trước màn hình lớp học; không làm việc riêng trong giờ học; khi trao đổi với giảng viên, người học phải bật camera và ngồi trước màn hình để giảng viên nhận thấy sự hiện diện của người học và tương tác.
5. Người học phải có thái độ học tập phải nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động học tập; chỉ phát biểu ý kiến khi có sự đồng ý của giảng viên; nội dung ý kiến phải liên quan đến nội dung bài học; tránh gây mất thời gian tiết học, ảnh hưởng đến giảng viên và các sinh viên khác.
6. Giảng viên, người học không tự ý viết, nhắn những nội dung không liên quan đến bài học trên cửa sổ các công cụ tương tác trực tuyến, làm gián đoạn, gây ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.
7. Cấm lưu hành, đăng tải, sử dụng, tuyên truyền những nội dung bị cắt ghép trong lớp học trực tuyến nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của giảng viên, người học và Nhà trường.

Chương III

QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM
CỦA CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN LIÊN QUAN

Điều 15. Quyền hạn và trách nhiệm của người học

1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của Trường về dạy – học trực tuyến.
2. Được cung cấp đầy đủ tài liệu học tập của học phần; được cấp tài khoản để truy cập vào lớp học trực tuyến; được giải đáp mọi thắc mắc trong quá trình tham gia học trực tuyến và những vấn đề liên quan đến đào tạo trực tuyến.
3. Được bổ sung các thông tin cá nhân trên các công cụ dạy học trực tuyến như: hình đại diện, chữ ký thuộc quyền sở hữu của mình. Hình đại diện phải nghiêm túc, phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.
4. Phải tự bảo vệ tài khoản, tự chịu trách nhiệm về các thông tin do chính sinh viên đưa lên trên lớp học trực tuyến, trên hệ thống Internet; chịu trách nhiệm về việc để người khác sử dụng tài khoản của mình sai mục đích, không đúng với quy định của pháp luật hiện hành.
5. Phải tuân thủ các quy định của Nhà trường trong việc dạy – học trực tuyến; phải hoàn thành các nhiệm vụ giảng viên phân công trên lớp học trực tuyến theo đúng thời gian quy định.
6. Chủ động theo dõi các vấn đề liên quan đến học phần tham gia học tập trực tuyến.
7. Được ghi lại bài giảng buổi học trực tuyến để làm tài liệu học tập, tuy nhiên nội dung ghi phải đầy đủ thời lượng tiết học, tuyệt đối không được cắt ghép hình ảnh làm sai lệch nội dung dưới mọi hình thức nhằm gây mất uy tín giảng viên, làm xấu hình ảnh nhà Trường, phải ghi rõ nguồn khi chia sẻ nội dung tiết học.
8. Được đánh giá chất lượng tiết học như âm thanh, hình ảnh, đường truyền, thái độ của giảng viên, … sau khi kết thúc tiết học; trung thực và khách quan trong các đánh giá.
9. Thái độ học tập nghiêm túc; trung thực trong dự thi và làm bài kiểm tra.
10. Không vi phạm Nội quy học đường và Quy chế công tác sinh viên hiện hành của Trường.

Đơn vị liên kết